فهرست بستن

اقامت ترکیه

اقامت ترکیه در ماده 30 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی شش نوع اجازه اقامت پیش بینی گردیده است.

1 – اجازه اقامت کوتاه مدت برای اقامت ترکیه

در ماده 31 الی 33 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است.
همچنین در ماده 28 و 29 آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است.

برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت ترکیه مدت تنظیم می گردد؟

1- اتباع خارجی که با هدف تحقیقات علمی به کشور آمده اند؛

در صورتی که فرد با این هدف درخواست اجازهاقامت ترکیه نماید و مشمول دریافت اجازه برای تحقیقات علمی گردد، از نهاد و سازمان مرتبط با تحقیقات علمی (وزارت فرهنگ و گردشگری، وزارت نیرو، دانشگاه ها و غیره،) باید مجوز دریافت نموده و در صورتی که مشمول دریافت مجوز نگردند، می بایست اظهارنامه ای در رابطه با موضوع تحقیق ارائه دهد.

2- اتباع خارجی که در ترکیه دارای املاک و مستغلات می باشند:

اتباع خارجی که دارای املاک و مستغلات در ترکیه می باشند، در صورتی که جهت اجازه اقامت ترکیه مراجعه نمایند، ملک مورد نظر باید مسکونی بوده و برای این هدف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صورتی که اعضاء خانواده در ملک مورد بحث دارای سهم و حق مالکیتی باشند، اعضاء خانواده نیز بدین ترتیب می توانند برای اجازه اقامت مراجعه نمایند.

3- اتباع خارجی که قصد تاسیس کار و یا ارتباط تجاری دارند؛

اتباع خارجی که قصد تاسیس کار و یا ارتباط تجاری دارند در صورتی که درخواست اجازه اقامت بیش از سه ماه نمایند، ازآنها دعوت نامه و یا مدارک مشابه تنظیم شده از سوی شرکت و یا شخصی که با آن تماس برقرار خواهند نمود، خواسته خواهد شد.

4- اتباع خارجی که قصد شرکت در برنامه آموزشی ضمن خدمت را دارند؛

اجازه های اقامت با این هدف، بر اساس مدارک و اطلاعات در خصوص محل، مدت و محتوای آموزشی که از سوی سازمان و یا نهاد ارائه دهنده آموزش ضمن خدمات ارائه خواهد گردید، برای مدت آموزش صادر خواهد گردید.

3 – اجازه اقامت خانوادگی

4 – اجازه اقامت دانشجویی

5- اجازه اقامت بلند مدت

6 – اجازه اقامت بشر دوستانه

7 – اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان